Mukaan pilottiin?

Tukeeko organisaatiosi kulttuuri kasvua sekä menestystä? Johdatko pirkanmaalaista yritystä, jolla on yli 5 miljoonan euron liikevaihto ja yli 30 henkilöä töissä? Oletko valmis sitoutumaan puolen vuoden yhteiskehittämiseen parantaaksesi organisaatiosi suorituskykyä? 

Tavoite: Kasvussa yrityskulttuuristrategia-pilotin tavoitteena on tarjota organisaatioille mahdollisuus systemaattisesti kehittää yrityskulttuuriaan vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita. Pilotin aikana organisaatiolle luodaan räätälöity yrityskulttuuristrategia, joka perustuu perusteelliseen nykytilan arviointiin ja analyysiin. Pilotin edistymistä seurataan sovituilla mittareilla, kuten työntekijätyytyväisyydellä, sairauspoissaolojen määrällä ja henkilöstön vaihtuvuudella, jotta voidaan arvioida strategian vaikutuksia ja onnistumista. 

Vaiheet: 

  • Nykytilan tutkimus: Kasvussa-tiimi suorittaa perusteellisen kartoituksen organisaation nykyisestä kulttuurista ja tunnistaa vahvuudet sekä kehityskohteet. Tutkimukseen osallistetaan mukaan koko organisaatio. Tutkimus toteutetaan kyselyn, haastatteluiden ja havainnoinnin avulla, ja tulokset puretaan yhdessä henkilöstön ja johdon kanssa.  
  • Yrityskulttuuristrategian luominen: Yhdessä organisaation johdon ja henkilöstön kanssa luodaan kulttuuristrategia, joka perustuu alkukartoituksen tuloksiin, organisaation tavoitteisiin ja strategiaan. Kulttuuristrategiaan sisällytetään konkreettiset tavoitteet ja mittaristo kehityksen seuraamiseksi. 
  • Käytäntöön vieminen: Kulttuuristrategian jalkautusvaiheessa testataan valittuja strategisia toimenpiteitä ja käytäntöjä organisaatiossa. Mittareita seurataan aktiivisesti ja kerätään tietoa strategian toimivuudesta ja mahdollisista parannusehdotuksista. Kasvussa-tiimi valmentaa jalkauttamistyössä organisaation eri tasoilla. 
  • Arviointi ja jatkosuunnitelma: Pilotin päätyttyä suoritetaan kattava arviointi saaduista tuloksista ja kokemuksista mittareiden avulla. Tulosten perusteella laaditaan suunnitelma kulttuuristrategian laajemmasta käyttöönotosta ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä mittareiden kehityksen perusteella. 

Hyödyt organisaatiolle: 

  • Selkeä kuva nykyisestä kulttuurista ja sen vahvuuksista sekä kehityskohteista. 
  • Yhdessä luotu kulttuuristrategia, joka vastaa organisaation tarpeisiin ja tavoitteisiin, sisältäen konkreettiset tavoitteet mittareiden mukaisesti. 
  • Kulttuuristrategia viedään heti käytännön tekemiseen valmentajien tuella ja prosessin vaikutuksia seurataan mittareiden avulla. 
  • Ammattitaitoinen tuki ja valmennus koko pilotin ajan sekä selkeä suunnitelma jatkotoimenpiteisiin mittareiden kehityksen perusteella. 

Kasvussa yrityskulttuuristrategia -pilotti tarjoaa organisaatioille käytännönläheisen lähestymistavan yrityskulttuurin kehittämiseen ja antaa mahdollisuuden konkreettisen datan avulla ohjata strategian onnistumista ja jatkokehitystä. Täytä alla oleva lomake ja lähde mukaan luomaan kestävää kasvua yrityskulttuurilla!